Program

Studenckiej Organizacji Wspierania Inicjatyw „InPuls” Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 14 kwietnia 2011

Niezmienne postanowienia ogólne

1. Studencka Organizacja Wspierania Inicjatyw „InPuls” (zwana dalej Organizacją) działa jako dobrowolne zrzeszenie w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za zgodą Rektora. Siedzibą Organizacji jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice.

2. Działalność Organizacji oparta jest na przepisach zawartych w Statucie Organizacji, Statucie Uczelni i Ustawie o szkolnictwie wyższym.

Statutowy program i zakres działalności Organizacji

1. Organizacja prowadzi działania promujące wizerunek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz propaguje idee przedsiębiorczości wśród studentów, utrwalając przez to standardy racjonalnego gospodarowania zasobami.

2. Organizacja bierze udział w sympozjach, sesjach, konferencjach naukowych, targach. Przedmiotem działania jest organizacja konkursów, przygotowywanie warsztatów, szkoleń, konferencji, imprez kulturalnych oraz materiałów prasowych na ich temat.

3. Organizacja współpracuje z organizacjami studenckimi i kołami naukowymi innych uczelni.

Współpraca strategiczna z Forum Młodych PKPP Lewiatan

Zgodnie z podpisanym z Założycielami Organizacji w dniu 28 lutego 2011r. Oświadczeniu o warunkach wznowienia działalności , wyboru nowych władz Organizacji oraz wznowienia jej operacyjnej działalności dokona Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W związku z powyższym, działania Organizacji InPuls będą zgodne z założeniami i programem Oddziału Forum Młodych PKPP Lewiatan w Katowicach. W działaniach tych, Organizacja InPuls będzie ściśle współpracować z Kołem Naukowym Przedsiębiorczości Ad_Venture, którego partnerem strategicznym jest Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Nowe Władze Organizacji

Na mocy ustaleń dokonanych przez Forum Młodych PKPP Lewiatan, zgodnie ze Statutem, skład nowych władz Organizacji InPuls na dzień wznowienia działalności kształtuje się następująco:

Przewodniczący Organizacji

Marcin Nyga

Wiceprzewodniczący Organizacji

Michał Żurawski

Prezes Zarządu

Wojciech Szklarczyk