Statut

Studenckiej Organizacji Wspierania Inicjatyw „InPuls” Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z dnia 17 maja 2002

I. Postanowienia ogólne

1. Studencka Organizacja Wspierania Inicjatyw „InPuls” (zwana dalej Organizacją) działa jako dobrowolne zrzeszenie w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (zwana dalej Uczelnia) za zgodą Rektora. Siedzibą Organizacji jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice.

2. Działalność Organizacji oparta jest na przepisach zawartych w Statucie Organizacji, Statucie Uczelni i Ustawie o szkolnictwie wyższym.

II. Program i zakres działalności Organizacji

1. Organizacja prowadzi działania promujące wizerunek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz propaguje idee przedsiębiorczości wśród studentów, utrwalając przez to standardy racjonalnego gospodarowania zasobami.

2. Organizacja bierze udział w sympozjach, sesjach, konferencjach naukowych, targach. Przedmiotem działania jest organizacja konkursów, przygotowywanie warsztatów, szkoleń, konferencji, imprez kulturalnych oraz materiałów prasowych na ich temat.

3. Organizacja współpracuje z organizacjami studenckimi i kołami naukowymi innych uczelni.

III. Członkowie

1. Członkiem Organizacji może zostać:

a) student Uczelni (także studiów podyplomowych)
b) student innej uczelni (także studiów podyplomowych)

2. Do obowiązków Członków należą:

a) przestrzeganie postanowień Statutu
b) aktywny udział w pracach i projektach prowadzonych przez Organizację
c) obecności na Walnych Zebrań Wszystkich Członków Organizacji

3. Członkowie Organizacji mają:

a) bierne i czynne prawo wyborcze
b) prawo zabierania głosu w dyskusji podczas Walnych Zebrań Członków Organizacji
c) prawo składania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia Członków

4. Członkostwo uzyskuje się na podstawie aktywnego uczestnictwa w pracach Organizacji. Status Członka przyznaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu. Zarząd poddaje pod głosowanie wniosek o przyznanie Członkostwa wszystkim osobom deklarującym taką chęć i spełniającym wymogi Statutu Organizacji. Osoba ubiegająca się o status Członka ma obowiązek przedstawienia podczas Walnego Zgromadzenia Członków umiejętności pomocnych przy aktywnej działalności Organizacji.

5. Utrata Członkostwa następuje w wyniku:

a) dobrowolnej rezygnacji z Członkostwa
b) braku aktywnej działalności lub działalności niezgodnej ze Statutem Organizacji – uchwałą podjętą zwykłą większością głosów Walnego Zgromadzenia Członków, na wniosek Zarządu Organizacji. Wniosek w sprawie pozbawienia członkostwa musi być podany do wiadomości Członków Organizacji najpóźniej na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członków
c) dwóch kolejnych, nieuzasadnionych nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków
d) stwierdzenia działania na szkodę Organizacji.

IV. Walne Zgromadzenie

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) wybór członków Zarządu
b) określenie kierunku pracy Organizacji
c) podejmowanie uchwał dotyczących środków na działalność Organizacji
d) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i członków Organizacji
e) rozpatrywanie sprawozdań rocznych z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium,
f) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu się Organizacji

2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Organizacji.

3. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

4. Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej dwa razy w roku

5. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Organizacji, który ma obowiązek poinformować o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia wszystkich członków najpóźniej 14 dni przed jego terminem

6. Pierwsze Walne Zgromadzenie zwoływane jest 14 dni po zarejestrowaniu Organizacji przez Rektora. Przewodnictwo Walnemu Zgromadzeniu przypada członkowi wybranemu zwykła większością głosów Walnego Zgromadzenia

7. Przewodnictwo i określenie porządku obrad należy do Prezes Zarządu.

8. Każdy Członek ma prawo do zgłoszenia projektu uchwały. Po zgłoszeniu projektu odbywa się dyskusja na jego temat

9. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów Walnego Zgromadzenia przy obecności co najmniej połowy Członków Organizacji

10. Pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, Zarząd ma obowiązek zwoływania spotkań członków Organizacji dotyczących bieżącej działalności

11. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty przyjęcia.

V. Zarząd

1. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków, Zarząd w głosowaniu jawnym bezwzględną większością ważnie oddanych głosów. Kadencja Zarządu trwa jeden rok

2. Zarząd stanowi Przewodniczący Organizacji, Wiceprzewodniczący Organizacji, Prezes Zarządu oraz dwóch Członków Organizacji

3. Członkowie Zarządu wybierają ze swego składu na roczną kadencję Przewodniczącego Organizacji, Wiceprzewodniczącego Organizacji oraz Prezesa Zarządu

4. Zarząd Organizacji pracuje kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przynajmniej raz w miesiącu. Decyzje Zarządu, w formie pisemnych uchwał zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Organizacji

5. Zarząd jest organem wykonawczym Organizacji

6. Pisma w imieniu Zarządu podpisuje, co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Organizacji bądź Wiceprezes Organizacji

7. Do obowiązków Zarządu Organizacji należy:

a) kierowanie działalnością Organizacji
b) koordynowanie pracami członków Organizacji
c) opiniowanie kandydatów na członków Organizacji
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia
e) rozporządzanie funduszami Organizacji

8. Ustępujący Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności za cała kadencję.

9. Do kompetencji Przewodniczącego Organizacji należy:

a) reprezentowanie Organizacji wobec władz Uczelni oraz na zewnątrz
b) zapewnienie środków na finansowanie działalności Organizacji
c) czuwanie nad realizacją celów Organizacji
d) opracowywanie planu rocznego działalności Organizacji
e) koordynacja i kontrola działań w ramach statutowej działalności Organizacji
f) ścisła kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na działalność Organizacji
g) zarządzanie finansami Organizacji
h) składanie sprawozdań i rozliczeń z otrzymanych środków

10. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego Organizacji należy wspomaganie Przewodniczącego w jego działaniach. W razie nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący przejmuje jego obowiązki.

11. Do obowiązków Prezesa Zarządu należy:

a) nadzorowanie projektów realizowanych przez Organizację
b) przedstawianie zatwierdzonych przez Zarząd kandydatur na Członka Organizacji Walnemu Zgromadzeniu
c) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania rocznego z prac Zarządu
d) nadzór nad dokumentacją Organizacji
e) podsumowania przeprowadzonych projektów na Walnym Zgromadzeniu
f) określenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

VI. Finansowanie prac organizacji

Fundusze organizacji stanowią:

1. Środki z funduszów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
2. Środki z różnych funduszy krajowych i zagranicznych
3. Środki pozyskane od sponsorów

VII. Postanowienia końcowe.

1. Rozwiązanie Organizacji następuje na wniosek Przewodniczącego Organizacji popartego zwykłą większością głosów Walnego Zgromadzenie Członków.

2. Statut Organizacji wchodzi w życie po zarejestrowaniu Organizacji przez Rektora.